Время работы: 9:00-20:00 (воскресенье - выходной) | sales@arefyevstudio.com

Prawa i obowiązki stron

1.Klient ma prawo:

1.1 W każdej chwili odmówić świadczenia usług pracowni płacąc koszt faktycznie wykonanej pracy (strona, która chce odstąpić od umowy spełnia obowiązek zwrotu kosztów i (lub) strat związanych z przedterminowym i jednostronnym rozwiązaniem).
1.2 Sprawdź i wyjaśnij postęp prac.
1.3. Wprowadzać zmiany i uzupełnienia zgodnie z niniejszą umową.
1.4 Klient ma prawo uzupełnić projekt o brakujące utwory/pliki, określając z góry, o ile wzrośnie kwota płatności za projekt w związku ze wzrostem objętości pracy, jeżeli po dokonaniu wpłaty zaliczki w trakcie prac okazuje się, że materiały zostały przekazane w formie niepełnej.
1.5 Jeśli Klient złożył zamówienie na określoną liczbę utworów iz jakiegoś powodu odmówi wykonania usługi, zwracane są środki za niezrealizowane lub częściowo zrealizowane projekty (do 30% objętości informacji dźwiękowych). Za zakończone uważa się te projekty, które zostały wykonane i przesłane w całości do Klienta (stronom umowy nie przysługuje prawo żądania zwrotu tego, co wykonały w ramach zobowiązania przed rozwiązaniem umowy). Zwrot pieniędzy następuje w ciągu 14 dni od momentu podania danych przez Klienta.
1.6. Po otrzymaniu ukończonego projektu Klient ma prawo dokonać zmian w kwocie wskazanej w sekcji „Ceny” tej witryny. Przekroczenie liczby edycji należnych Klientowi – jest dodatkowo płatne.

2. Studio ma do tego prawo:

2.1 Żądać i otrzymywać od Klienta informacje niezbędne do pracy.
2.2 Nie rozpoczynaj pracy, ale przerwij rozpoczętą pracę, jeżeli:
Klient nie wpłacił uzgodnionej zaliczki na poczet projektu (wyjątek stanowi usługa „Mastering”),
Klient nie dostarczył kompletnego pakietu danych do pracy.
2.3 Wstrzymania prac nad projektem, jeżeli Wykonawca w trakcie analizy stwierdzi, że nie będzie w stanie osiągnąć zamierzonego efektu (zgodnie z SIWZ) z materiałów źródłowych odpowiedniej jakości, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, od których Zleceniobiorca jest zobowiązany powiadomić Zleceniodawcę w przewidziany sposób.
2.4 Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo do niezwrotu całości lub części przedpłaty za projekt w przypadku jego zakończenia lub przedwczesnego zakończenia przez Zleceniodawcę. Wysokość zwrotu zaliczki obliczana jest na podstawie poświęconego czasu i ilości wykonanej pracy.
2.5 Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowo wykonane transakcje finansowe (błędne wpisy danych lub przypadkowe przelewy).

3. Klient jest zobowiązany:

3.1 Zapewnić wszystkie niezbędne materiały, aby osiągnąć maksymalne korzyści i produktywność Wykonawcy.
3.2 Zwrot Wykonawcy kosztów rzeczywiście wykonanej pracy, w przypadku wcześniejszego zakończenia realizacji zamówienia w ramach niniejszej umowy.
3.3 Zaakceptuj od Wykonawcy usługi świadczone w sekcji „Ceny” tej witryny.
3.4 Zapłać za usługi na zasadach wskazanych w rozdziałach „Mechanizm interakcji” oraz zgodnie z umową.

4. Studio jest zobowiązane:

4.1 Terminowo i odpowiednio świadczyć usługi zgodnie z warunkami i cenami przedstawionymi w sekcji „Ceny” tej witryny. Jeżeli obciążenie Wykonawcy wymaga wydłużenia czasu realizacji projektu, Klient zostanie o tym fakcie poinformowany w odpowiednim czasie.
4.2 Wykonuj pracę z pełną odpowiedzialnością za obowiązujące przepisy prawa, niniejszą umowę oraz Specyfikację istotnych warunków zamówienia Klienta.
4.3. W przypadku zaistnienia okoliczności, które uniemożliwiają pełne wykonanie zobowiązań, należy niezwłocznie powiadomić o tym Klienta w przepisany sposób.

Zamawiając usługi Studia, Klient automatycznie wyraża zgodę na niniejszą Umowę